Kontakt

Właścicielem marki OCPD24.COM jest PPT Gdańsk-Oliwa SA z siedzibą w Gdańsku (80-394), przy ulicy kołobrzeskiej 28, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000066693; NIP: 584-10-31-823 i kapitale zakładowym:531.396 PLN - opłaconym w całości; https://pks-sa.com/.