OC Spedytora

DOBROWOLNE

OC Spedytora (OCS)

OC Spedytora zapewnia firmie logistycznej ubezpieczenie odpowiedzialności spedytora/ubezpieczającego za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.

Zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia OCS są czynności typowo spedycyjne, takie jak:

zawieranie umowy o przewóz

przygotowywanie dokumentów związanych z przewozem

opracowywanie instrukcji wysyłkowych, załadunek i wyładunek przesyłek

kontrola ilościowa i wagowa przesyłek

znakowanie, pakowanie i przepakowywanie

zgłaszanie przesyłek do ubezpieczenia i do odprawy celnej

składowanie przesyłek (nie dłużej jednak niż 30 dni).

Dodatkowo (przy wyższej składce) ubezpieczenie może pokrywać szkody z tytułu utraty ładunku wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży środka transportu wraz z towarem (często jednak nie obowiązuje poza parkingami strzeżonymi), ubytki lub uszkodzenia powierzonego towaru w czasie wykonywania czynności spedycyjnych.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia OC Spedytora:

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy obejmujące:

  • szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa (określone są limity kwotowe),
  • szkody powstałe w czasie przewozu wskutek winy umyślnej podwykonawców,
  • szkody powstałe wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas przewozu przez podwykonawców,
  • szkody powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej,
  • szkody powstałe w wyniku uszkodzenia lub utraty kontenera, palet lub platform,
  • szkody rzeczowe powstałe z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów,
  • usunięcie pozostałości po szkodzie, wywóz, składowanie, utylizację lub uprzątnięcie miejsca zdarzenia
  • koszty obrony prawnej, koszty sądowe i wynagrodzenia rzeczoznawców jeśli nastąpi taka konieczność. Jednak znacznie częściej w umowach towarzystw ubezpieczeniowych widnieje zapis, iż ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby działające na jego zlecenie, z jego upoważnienia lub w jego imieniu.
zakres rozszerzony

SKONTAKTUJ SIĘ PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com