Ubezpieczenie Cargo

CARGO

Ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym

Jest to ubezpieczenie dotyczące przewożonych ładunków. Cargo może być krajowe lub międzynarodowe, morskie, lotnicze lub samochodowe.

Podstawowy zakres ubezpieczenia:

Zakres podstawowy obejmuje szkody powstałe wskutek konkretnie wymienionych zdarzeń losowych, takich jak na przykład:

pożar

eksplozja

wypadek środka transportowego

Dodatkowo (przy wyższej składce) ubezpieczenie może pokrywać szkody z tytułu utraty ładunku wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży środka transportu wraz z towarem (często jednak nie obowiązuje poza parkingami strzeżonymi), ubytki lub uszkodzenia powierzonego towaru w czasie wykonywania czynności spedycyjnych.

zakres rozszerzony

Zakres rozszerzony:

Zakres rozszerzony obejmuje oprócz wymienionych ryzyk również szkody powstałe w rezultacie zmycia z pokładu, przedostania się wody morskiej, jeziornej lub rzecznej do ładowni, kontenera, lub miejsca składowania (Instytutowe Klauzule Ładunkowe „B” – ten zestaw klauzul ma zastosowanie wyłącznie do przewozów morskich).

Pełen zakres:

Zakres pełny obejmuje szkody w wyniku wszelkich zdarzeń losowych, za wyjątkiem zdarzeń wyraźnie wyłączonych (Instytutowe Klauzule Ładunkowe „A” lub Instytutowe Klauzule Ładunkowe Lotnicze – w transporcie lotniczym).

Poza powyższymi standardowymi klauzulami występują także ubezpieczenia w oparciu o specjalistyczne klauzule ładunkowe, opracowane dla konkretnych rodzajów ładunku bądź środków transportu (np. Instytutowe Klauzule Olejowe, Instytutowe Klauzule Węglowe, czy też Instytutowe Klauzule dla Mięsa Mrożonego). Ładunki przewożone drogą powietrzną i morską mogą być ubezpieczone dodatkowo od ryzyk wojennych i strajkowych.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkiego rodzaju ładunki, w szczególności towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe będące przedmiotem wymiany handlowej. Ze standardowej ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są m.in. wartości pieniężne, dzieła sztuki, dokumenty, przesyłki pocztowe, bagaż osobisty i żywe zwierzęta.

pełen zakres

SKONTAKTUJ SIĘ PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com