Słownik pojęć ubezpieczeniowych

słownik pojęć ubezpieczeniowych

Każda dziedzina gospodarki ma swoją charakterystyczną terminologię, której opanowanie dla niewtajemniczonych jest nie lada zadaniem, a okazuje się przydatna w wielu życiowych sytuacjach. Chcąc ubezpieczyć majątek firmy lub mienie prywatne, w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych często spotykamy się z pojęciami, które nie do końca są dla nas jasne, a dobrze byłoby je znać, aby wybrać najkorzystniejszą dla nas propozycję. Czym jest franszyza, karencja, albo odpowiedzialność cywilna? Te i inne ważne pojęcia spróbujemy objaśnić w podręcznym słowniku pojęć ubezpieczeniowych.

All risks

Pojęcie to w umowach ubezpieczeniowych oznacza ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk, z wyjątkiem wyłączeń wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Broker

Jest to niezależny pośrednik pomiędzy osobą, która chce się ubezpieczyć, a zakładem ubezpieczeń, który działa w imieniu i interesie klienta na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Działalność brokera oparta jest na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego

Cargo

Jest to ubezpieczenie mienia w transporcie. Jego rodzaj zależy od użytego środka transportu (lotnicze, morskie, samochodowe, kolejowe). W zależności od miejsca docelowego transportu lub trasy transportu ubezpieczenie cargo dzieli się na krajowe i międzynarodowe.

Casco

Ubezpieczenie środków transportu i ich wyposażenia (bez ładunku) na wypadek uszkodzenia, rozbicia, spalenia, kradzieży itp. Może dotyczyć różnych środków transportu i wówczas będzie funkcjonowało pod różnymi nazwami tak jak np.: autocasco – dotyczy samochodów, aerocasco – dotyczy transportu powietrznego.

Doubezpieczenie

Jest to dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Franszyza

Uzgodniona i zapisana w polisie kwota do wysokości której ubezpieczający (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie.

Franszyza integralna (względna, warunkowa)

Jest to uzgodniona kwota zapisana w polisie, do wysokości której ubezpieczający sam ponosi skutki każdej szkody. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całe należne odszkodowanie.

Franszyza integralna jest spotykana we wszystkich rodzajach ubezpieczeń i ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania szkód drobnych (często koszt likwidacji tej szkody przekracza jej wysokość) i nasilenie działań prewencyjnych.

Franszyza redukcyjna (bezwzględna, bezwarunkowa)

Często traktowana na równi z udziałem własnym. Jest to zapisana w polisie dowolnie uzgodniona kwota, którą towarzystwo ubezpieczeniowe potrąca z każdego należnego odszkodowania.

Gwarantowana suma ubezpieczenia

W ubezpieczeniach na życie jest to określona w polisie kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w razie np. śmierci, bądź trwałego kalectwa ubezpieczonego lub innego zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w polisie, które nastąpi w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Inkaso

Jest to kwota wpłaconej składki.

Karencja

Ustalony w ogólnych warunkach ubezpieczenia okres, w czasie którego zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie skutkuje realizacją świadczenia.

Koasekuracja

Wspólne ubezpieczenie na podstawie jednej polisy określonego ryzyka przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli. Odpowiedzialność Reasekuratorów jest ustalana w procentach sumy ubezpieczenia albo w częściach ułamkowych.

Klauzule ubezpieczeniowe

Postanowienia dodatkowe w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, zmieniać lub rozszerzać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Podczas zawierania umowy trzeba zwrócić szczególną uwagę na część poświęconą wyłączeniom odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Likwidacja szkody

Czynności wykonywane po wypadku ubezpieczeniowym przez zakład ubezpieczeniowy, w celu ustalenia przyczyn i skutków wypadku oraz obliczenia wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu bądź osobie upoważnionej.

Nadubezpieczenie

W ubezpieczeniach majątkowych, sytuacja, w której zgłoszona suma ubezpieczenia przewyższa faktyczną wartość ubezpieczonego mienia. Powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego wywołuje wypłatę odszkodowania odpowiadającego faktycznej wartości ubezpieczonego majątku.

Niedoubezpieczenie

W ubezpieczeniach majątkowych, sytuacja, w której zgłoszona suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu. W razie powstania zdarzenia ubezpieczeniowego wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia albo odpowiada wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia.

NNW: Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Termin związany z ubezpieczeniami osobowymi. Polisa stosowana jako odrębna umowa ubezpieczenia, albo dodatkowa umowa w ubezpieczeniach życiowych, turystycznych, komunikacyjnych. Chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką (na podstawie przepisów prawa cywilnego) ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego (delikt) lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontrakt).

Odszkodowanie

Kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w razie wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod warunkiem, że ryzyko jej wystąpienia objęte było umową.

OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Szczegółowe warunki umowy ubezpieczeniowej, która zostaje zawarta między ubezpieczonym a ubezpieczycielem. W dokumencie OWU powinny znajdować się:

  • zasady zawarcia umowy ubezpieczenia – kto jest ubezpieczonym i na jaki okres.
  • zakres ubezpieczenia – co dokładnie obejmuje ubezpieczenie oraz na jakim obszarze może zajść zdarzenie ubezpieczeniowe (choroba, wypadek)
  • obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela – co musisz zrobić, aby ubezpieczenie zostało ci wypłacone (np. płacić składkę) oraz co musi zrobić ubezpieczyciel (np. zwrócić koszty za leczenie)
  • definicje ważnych pojęć – szczególnie istotne są znaczenia pojęć ubezpieczeniowych
  • zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania – mimo że dane zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową (np. wypadek przy pracy), to jeżeli pracownik będzie pod wpływem alkoholu, to ubezpieczyciel uchyla się od odpowiedzialności.

Prowizja (kurtaż)

(ang. insurance brokerage, commission)

Wynagrodzenie pośredników przez zakład ubezpieczeń za pozyskiwanie ubezpieczeń
i doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Wynagrodzenie jest naliczane w procentach od zainkasowanych składek. Prowizja nie podwyższa wysokości składki, gdyż stanowi stały czynnik kosztów zakładu ubezpieczeń uwzględniony w każdej składce, niezależnie od sposobu i miejsca jej naliczania.

Reasekuracja

Jest to umowa, na mocy której jeden ubezpieczyciel zwany cedentem odstępuje całość lub część ryzyka przyjętego do ubezpieczenia wraz z częścią składek innemu ubezpieczycielowi, zwanemu reasekuratorem, który w zamian zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniej części świadczeń wypłacanych ubezpieczającemu.

Tabela frakcyjna

Tabela stawek taryfowych stosowana w ubezpieczeniach krótkoterminowych. Określa wysokość należnej składki w procentowym stosunku do składki rocznej.

Tabela opłat manipulacyjnych

Uchwalane przez Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zestawienie opłat manipulacyjnych oraz zasad udzielania zwolnień z opłat obowiązujących w funduszach inwestycyjnych.

Underwriter

Specjalista do spraw selekcji, oceny i akceptacji ryzyka.

Zdarzenie losowe (zdarzenie przypadkowe)

Zdarzenie, które powstaje w wyniku działania przyczyn ubocznych. Przyczyny główne działają zawsze i w ten sam sposób w każdym poszczególnym zjawisku, a poboczne (uboczne) są różne dla każdego indywidualnego zjawiska.

Słownik pojęć ubezpieczeniowych możesz pobrać tutaj: Słownik pojęć ubezpieczeniowych

Share:

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com