Ubezpieczenie OC Spedytora bez tajemnic

oc spedytora

Po szczegółowej analizie ubezpieczenia OC Przewoźnika Drogowego prezentujemy kolejny artykuł z cyklu „bez tajemnic”. Dziś przyjrzymy się bliżej OC Spedytora (OCS), które dedykowane jest przede wszystkim firmom logistycznym.  

Co jest przedmiotem ubezpieczenia OC Spedytora?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich. OC Spedytora zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności spedytora lub ubezpieczającego za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.

Dla kogo przeznaczone jest OC Spedytora?

OCS przeznaczone jest dla firm logistycznych, zajmujących się organizacją przewozu ładunków na terenie Polski oraz za granicą.

Czy OC Spedytora jest obowiązkowe?

Zakup ubezpieczenia OC Spedytora jest dobrowolny, jednakże nierzadko to ubezpieczenie wymagane jest przez kontrahentów, gdyż zwiększa wiarygodność firmy. OC Spedytora jest więc dodatkową gwarancją dla właściciela ładunku lub zleceniodawcy. 

Dlaczego warto posiadać OC Spedytora?

OCS oferuje firmie dodatkową ochronę, której nie obejmują obowiązkowe ubezpieczenia oraz ubezpieczenie majątku firmy.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy obejmujące:

 • szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa (określone są limity kwotowe),
 • szkody powstałe w czasie przewozu wskutek winy umyślnej podwykonawców,
 • szkody powstałe wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas przewozu przez podwykonawców,
 • szkody powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej,
 • szkody powstałe w wyniku uszkodzenia lub utraty kontenera, palet lub platform,
 • szkody rzeczowe powstałe z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów,
 • usunięcie pozostałości po szkodzie, wywóz, składowanie, utylizację lub uprzątnięcie miejsca zdarzenia
 • koszty obrony prawnej, koszty sądowe i wynagrodzenia rzeczoznawców jeśli nastąpi taka konieczność. Jednak znacznie częściej w umowach towarzystw ubezpieczeniowych widnieje zapis, iż ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby działające na jego zlecenie, z jego upoważnienia lub w jego imieniu.

Jak znaleźć najtańsze OC Spedytora?

Cena i suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora obliczana jest indywidualnie dla każdej firmy. Podobnie jak w przypadku OCPD, o czym pisaliśmy tutaj, kluczowe są negocjacje z firmą ubezpieczeniową. Przy wycenie składki pod uwagę bierze się przede wszystkim charakter i wielkość działalności przedsiębiorstwa, kompetencje, statystyki szkód, doświadczenie pracowników, typ przewozów. Co więcej, wysokość składki ubezpieczeniowej zależy także od tego, na jaką sumę chcemy ubezpieczyć działalność i jaka jest ocena ryzyka.

Wysokość sumy gwarancyjnej ustala się także w odniesieniu do rodzaju pojazdu, którym są przewożone ładunki. Działalność każdej branży transportowej regulują różne akty prawne, dlatego i odpowiedzialność ustala się indywidualnie i zgodnie z tymi aktami.

Zakres ubezpieczenia OC Spedytora

Przedmiotem ubezpieczenia OCS są czynności typowo spedycyjne, takie jak:

 • zawieranie umowy o przewóz,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z przewozem,
 • opracowywanie instrukcji wysyłkowych, załadunek i wyładunek przesyłek,
 • kontrola ilościowa i wagowa przesyłek,
 • znakowanie, pakowanie i przepakowywanie,
 • zgłaszanie przesyłek do ubezpieczenia i do odprawy celnej (nieprawidłowe wypełnienie dokumentów celnych jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia)
 • składowanie przesyłek (nie dłużej jednak niż 30 dni).

Dodatkowo (przy wyższej składce) ubezpieczenie może pokrywać szkody z tytułu utraty ładunku wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży środka transportu wraz z towarem (często jednak nie obowiązuje poza parkingami strzeżonymi), ubytki lub uszkodzenia powierzonego towaru w czasie wykonywania czynności spedycyjnych.

Ubezpieczenie OCS nie pokrywa jednak wszystkich szkód lub strat, które mogą wystąpić podczas realizacji zlecenia spedycyjnego.

Co jeszcze można objąć ubezpieczeniem w ramach OC Spedytora?

Niektóre zakłady ubezpieczeń w ramach OC Spedytora oferują polisy obejmujące szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa (określone są limity kwotowe), szkody powstałe w czasie przewozu wskutek winy umyślnej podwykonawców, szkody powstałe wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas przewozu przez podwykonawców, szkody powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej, szkody powstałe w wyniku uszkodzenia lub utraty kontenera, palet lub platform, szkody rzeczowe powstałe z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów, usunięcie pozostałości po szkodzie, wywóz, składowanie, utylizację lub uprzątnięcie miejsca zdarzenia, a także koszty obrony prawnej, koszty sądowe i wynagrodzenia rzeczoznawców jeśli nastąpi taka konieczność.

Jednak znacznie częściej w umowach towarzystw ubezpieczeniowych widnieje zapis, iż ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby działające na jego zlecenie, z jego upoważnienia lub w jego imieniu.

Podstawy prawne ubezpieczenia OC Spedytora

Podstawowe regulacje dotyczące umowy spedycji i zakresu odpowiedzialności cywilnej spedytora zawarte są w art. 794 i następnych kodeksu cywilnego a w szczególności w:

Art. 794 k.c. § 1. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. § 2. Spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie.

Art. 799 k.c. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

Art. 800 k.c. Spedytor może sam dokonać przewozu. W tym wypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika.

Przy określaniu odpowiedzialności cywilnej spedytora, zastosowanie mają również między innymi:

Art. 355 k.c. § 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). § 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Art. 429 k.c. Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Share:

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com